Voor een kleine reparatie aan een brievenbusslotje rekent Van 't Hof Rijnland 48,70 euro

Wanneer Van 't Hof Rijnland een reparatieverzoek binnen krijgt, kijkt men eerst naar het zogeheten Besluit Kleine Herstellingen (Zie: https://bewoners vereniging -stevensbloem.webnode.nl/besluit-kleine-herstellingen/). Dat is een uitputtende lijst van reparaties die door de huurder moeten worden uitgevoerd. Die reparaties zijn altijd voor rekening van de huurder. Maar Van 't Hof Rijnland waarschuwt de aanvragende huurder er niet voor, dat de reparatie valt onder het Besluit en voert deze reparatie uit. Resultaat: de huurder wordt onaangenaam verrast met een gepeperde rekening. Hieronder het verhaal van een huurder, dat laat zien hoe zo'n rekening uit de hand kan lopen.

Vraag dus altijd aan de verhuurder wie de reparatie gaat betalen: de verhuurder of u.


De oude huurder van 86 jaar woont heel tevreden in zijn woning in de Stevensbloem in Leiden. Maar nu heeft hij een probleem. Hij kan niet bij zijn post. Het slot van zijn brievenbus krijgt hij niet meer open. Het lijkt wel of het ergens vast zit. Geen probleem, denkt hij. Dat lost Van 't Hof Rijnland, de verhuurder, wel op. Hij belt zijn verhuurder en vraagt hem om het probleem met de brievenbus te verhelpen. Op 25 januari 2017 krijgt hij een brief van de verhuurder, waarin hem verteld wordt, dat zijn klacht is doorgegeven aan een aannemersbedrijf uit Wateringen.

Op een dag - het is dan 20 februari - wordt er bij hem aangebeld. Er staan mannen in de hal beneden, waar de brievenbussen staan. Hij gaat naar beneden en ziet die mannen. Ze zeggen, dat de brievenbus is gerepareerd met een druppeltje olie en dat het slotje is schoongemaakt. Met een vriendelijke "Fijne dag verder", vertrekken de heren weer.

Op 7 maart krijgt hij een brief van Van 't Hof Rijnland. Daar zit een kopie van de rekening bij. De rekening bedraagt € 48,70. Voor de materiaalkosten staat 25 eurocent, dat likje olie, en het aannemersbedrijf zet het volle uurtarief van € 40,00 op de rekening en met de 21% BTW, dat is € 8,45, maakt dat die € 48,70. Graag binnen veertien betalen astublieft en met vriendelijke groet. Hij kan zijn ogen niet geloven: € 48,70 voor een reparatie van hooguit een paar minuten? Voor een brievenbusslotje, dat even schoongemaakt en gesmeerd moet worden? Dat is vast een vergissing. Hij bergt de brief zorgvuldig op.

Inderdaad hoort hij niets meer, tot er op 15 juni, ruim twee maanden later, weer een brief van Van 't Hof Rijnland in de bus valt. Er staat nog een rekening van € 48,70 open. Graag meteen betalen, en met vriendelijke groet. Hij besluit om nu maar een brief te schrijven naar de verhuurder. Hij is nog van de generatie, die met de hand brieven schrijft en met de post verstuurt. Niks geen computer en e-mail. Op 25 juni schrijft hij: "Ik voel me niet verplicht de reparatie van 1 minuut te betalen".

Op 3 juli valt er opnieuw een brief in zijn pas gerepareerde brievenbus. Van Van 't Hof Rijnland.  "De doorbelasting houden wij aan", schrijft Van 't Hof Rijnland, "De werkzaamheden, het reinigen/smeren van het postbusslot komen volgens het besluit klein (sic!) herstellingen voor rekening van de huurder".

Maar hij vindt nog een tweede brief in de brievenbus, ook van Van 't Hof Rijnland. Opeens lijken ze haast te hebben. In die brief wordt hij gesommeerd het openstaande bedrag binnen veertien dagen te betalen. Als dat niet gebeurt, dan "zal het laatstgenoemde bedrag worden verhoogd met € 40,00, zijnde de buitengerechtelijke incassokosten". Daar komt ook nog BTW bij van € 8,40. En als hij dan nog niet betaalt, zal er een incassobureau worden ingeschakeld.

Boos en verontwaardigd gaat hij met die brieven naar ons, de bewonersvereniging. Dit klopt niet, dat voelt hij aan zijn water. Wij waren het met hem eens. We legden hem uit wat het Besluit Kleine Herstellingen is. Dat is een wet waarin precies staat, welke reparaties door de huurders zelf moeten worden verricht, en de brievenbus wordt daarin genoemd: "lid k. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte welke zich buiten het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden en die gemakkelijk zijn te vervangen, waaronder in elk geval: onderdelen van de brievenbus (...)".

Wij stuurden op 10 juli een e-mail aan Van 't Hof Rijnland, daarin onder andere: "Het had Van 't Hof Rijnland gesierd meneer (...) vooraf te laten weten, dat het laten uitvoeren van deze eenvoudige reparatie aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Dat hoort bij de zorgplicht die de verhuurder jegens zijn huurders heeft".

Er volgt geen enkele reactie van Van 't Hof Rijnland, zelfs geen ontvangstbevestiging. Op 13 juli stuurden wij opnieuw een e-mail naar de verhuurder met de vraag of de mail wel ontvangen was. Ook hier volgt slechts stilzwijgen van de verhuurder.

Op 18 juli schreven wij daarom opnieuw een mail aan de verhuurder. Daarin staat onder meer: "Wij hebben besloten om deze rekening (...) te gaan betalen uit onze kas. Hiermee houden wij meneer verder uit de wind (...). Met het betalen van de rekening wachten wij op de door u (...) aangekondigde rekening met daarin de verhoging van € 40,00, zijnde de buitengerechtelijke incassokosten, en de BTW van € 8,40. Zodra wij deze rekening in ons bezit hebben, zullen wij hem direct betalen". En verder: "Deze rekening van bijna € 100,00 - voor een reparatie van een paar minuten en 25 eurocent aan materiaalkosten - is voor ons een belangrijk document, dat wij graag toevoegen aan het inmiddels ontstane dossier. Het toont aan, dat u als verhuurder niet in staat bent om op een fatsoenlijke en redelijke wijze een zaak als deze af te handelen".

Op 26 juli kregen wij eindelijk een mail van Van 't Hof Rijnland: "De genoemde doorbelasting ad € 48,70 zullen wij, zoals eerder aan de huurder is gemeld, aanhouden". De verhuurder blijft vasthouden aan zijn standpunt.

Op 8 augustus schreven wij de zoveelste mail aan Van 't Hof Rijnland. Wij herhaalden nog eens de argumenten die in de voorafgaande mails al naar voren waren gebracht. Hierna wordt het stil. Van Van 't Hof Rijnland volgt geen reactie. Rekening afgedaan?

Op woensdag 25 oktober vond het najaarsoverleg met Van 't Hof Rijnland plaats. Op de agenda hadden wij een agendapunt ter bespreking gezet, waarin wij met de verhuurder wilden afspreken, dat hij voortaan vooraf telefonisch, per e-mail of hoe dan ook, de huurder laat weten of er een rekening volgt na een reparatie. De verhuurder zegde dat toe. Maar ook de onterechte rekening kwam aan de orde. Van 't Hof Rijnland benadrukte dat die rekening nog steeds open stond en weer zou worden verzonden.

Wij wilden niet hebben, dat de betrokken huurder na tien maanden opnieuw door de rekening zou worden achtervolgd. Om er maar van te zijn, boden wij aan die rekening te voldoen. Dat deden we niet zonder krachtig te protesteren in een mail van 22 november: "Met stijgende verbazing en toenemende verontwaardiging hebben wij kennis genomen van uw onderstaande mail. Met grote tegenzin zal onze penningmeester het bedrag van de rekening van € 48,70 ten laste van onze kas overmaken naar de door u genoemde bankrekening. Uitdrukkelijk willen wij u hierbij laten weten, dat deze overschrijving niet betekent, dat wij het eens zijn met die betaling. De enige reden dat wij deze rekening betalen, is dat wij ervan af willen zijn, na bijna een jaar daarmee bezig te zijn geweest. Wij willen simpelweg deze zaak afsluiten".

Maar wij hebben wel gelijk. Onze consulente van de Woonbond schreef ons ook: "€ 48 euro in rekening brengen voor het smeren van een slot is ridicuul".