JAARVERSLAG OVER 2016

Tekst hier invullen...

BEWONERSVERENIGING STEVENSBLOEM

Jaarverslag over 2016

1. Bestuur

Op 1 januari 2016 bestond het bestuur uit Dick Wortel, voorzitter en secretaris, Liesbeth Wetting, penningmeester, en Levien Wetting, lid.

Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit Dick Wortel, voorzitter en secretaris, Liesbeth Wetting, penningmeester, Jaap van der Waals en Levien Wetting, leden.

Regelmatig kwam het bestuur in vergadering bijeen. Heel veel handelden wij door middel van e-mails of korte overlegbijeenkomstjes af.

De heer Piet de Boer was bereid om zorg te blijven dragen voor de vervanging van de lampen bij de voordeuren van de woningen. Wanneer de lamp bij de voordeur stuk is of knippert, kan de huurder dat bij hem melden (Stevensbloem 125). Wij zijn de heer De Boer zeer dankbaar voor zijn inzet over 2016.

De Nieuwjaarsreceptie vond plaats op vrijdag 22 januari 2016.

Op maandag 23 mei hielden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Als gastspreker hadden wij Saskia Lioen uitgenodigd om ons voor te lichten over de komende huurverhoging.

De opkomst van de bewoners was voor ons zeer teleurstellend. Slechts 13 bewoners bezochten onze ledenvergadering. Zie verder het verslag van de ledenvergadering.

Tijdens de vergadering gaf de heer Jaap van der Waals zich op als bestuurlid van onze vereniging.

2. Ledenaantal

In het jaar 2016 telden wij 65 leden.

Er waren ook dat jaar weer veel verhuizingen, wat een negatieve invloed heeft op het ledenaantal.

3. Financieel verslag

De Bewonersvereniging kent twee inkomstenbronnen. De eerste is een subsidie van de verhuurder van euro 582,-. Hiervan worden de kosten betaald die de Bewonersvereniging moet maken om het werk mogelijk te maken dat de Bewonersvereniging volgens de Huurwet moet uitvoeren. Hieronder vallen o.m. de contributie aan de Woonbond. De Bewonersvereniging is lid van de Woonbond waarop zij dikwijls een beroep doet voor juridisch advies. Ook organiseert de Woonbond scholingsavonden, waar de huurwet, de overlegwet en andere informatie wordt besproken. Daarnaast betaalt de Bewonersvereniging de jaarlijkse ledenvergadering die door de Wet en de statuten worden voorgeschreven. Met de bankkosten die de ING in rekening brengt voor de bankrekening van de BV en reis- en bestuurskosten is de subsidie volledig besteed.

De tweede inkomstenbron van de Bewonersvereniging zijn de contributies van onze leden. Deze bedragen euro 6,- per kalenderjaar. Hiervan betalen wij ondermeer de Nieuwjaarsreceptie en andere bewonersbijeenkomsten. Ook betalen hiervan kopieerkosten en andere kantoorkosten.

Voor het Financieel Verslag 1 januari 2016 - 31 december 2016 zie de bijlage.

4. Overleg met de verhuurder

Ook 2016 kenmerkte zich door een intensieve uitwisseling van e-mails tussen verhuurder en Bewonersvereniging. In totaal werden 45 e-mails van en naar de verhuurder verzonden. Het jaarlijkse overleg in het kantoor van de verhuurder vond op 31 augustus in Zoetermeer plaats.

Servicekosten

In een mail van 6 mei werd aan ons goedkeuring gevraagd voor de afrekening van de servicekosten. Er werden enkele rekeningen doorberekend op de servicekosten waar wij het niet mee eens waren. Het ging daarbij om enkele reparaties uit 2015 aan o.m. een deurdrang aan een buitendeur met een totaal van 423,65 euro. In een mail van 10 mei deelden wij Van 't Hof Rijnland mee, dat wij van mening waren, dat de in rekening gebrachte kosten voor rekening van de verhuurder waren. Hierin werden wij gesteund door de Woonbond. Pas op 21 juni, dus ruim een maand later, ontvingen wij een reactie. Het resultaat was, dat een rekening, de hoogste, van de afrekening werd afgevoerd. Twee rekeningen van elk een klein bedrag bleven zeer tegen onze zin staan. De tijdsdruk nam toe, want de huurders wachtten op de aanzegging van de nieuwe huur en ook wachtten zij op de teruggaaf van de teveel betaalde servicekosten. Daarom zijn wij met een mail van 21 juni, met die wijziging akkoord gegaan. Onze tegenzin hebben wij in die e-mail aan de verhuurder laten weten. Het ging echter nog maar om een voorstel van Van't Hof Rijnland, dat nog de goedkeuring van de Grote Baas, te weten Urban Intrest, moest krijgen. Op 22 augustus (!) informeerden wij maar eens naar de stand van zaken. Ondanks het feit, dat in de Wet staat, dat uiterlijk zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar waarop de kosten betrekking hebben de verhuurder een afrekening dient te sturen, en Van 't Hof Rijnland eigenlijk daarmee in overtreding was, konden wij daar weinig aan doen, omdat "als de afrekening na die datum komt wordt, dat echter door de wetgever niet bestraft". Kennelijk heeft onze mail toch wat geholpen. Op 25 augustus vonden onze huurders hun teruggaaf ad 116,76 euro op hun rekening. Zij ontvingen tegelijkertijd de aanzegging voor de (maximale) huurverhoging.

Onderhoudskwesties

Al snel na de heropening van het winkelcentrum op zaterdag 18 juni 2016 hoorden wij de eerste signalen van onvrede onder de huurders. Ons lid Wim de Water gaf in een mail van 23 juni in duidelijke bewoordingen aan de huurder zijn ontevredenheid te kennen: "De entrees van de flats zien er smerig en verveloos uit, de muren verdienen een sausje, en de brievenbussen zijn ook aan een opknapbeurt toe. De galerij van de flats zijn nodig aan een schoonmaakbeurt toe (...). Uit bovenstaande blijkt , dat het economisch belang voorop staat bij de eigenaar,met een mooi schoon en volledig bezet winkelcentrum, maar van een goede verhuurder mag je toch wel verwachten dat de huurders deel uitmaken van de renovatie. Hopelijk gaan zij hier iets aan doen".

Van de Water verwoordde precies wat wij als bewonersvereniging ook al hadden vastgesteld. Wij hebben met een fototoestel een ronde gemaakt door het complex. Daarbij noteerden en beschreven wij de door Van de Water geconstateerde gebreken. Een en ander resulteerde in een lijvig soort zwartboek. Verschillende bewoners hebben met foto's en opmerkingen aan het rapport bijgedragen. De samenvatting kan kort zijn:

-- De huurders van de woningen boven de winkels zijn teleurgesteld dat hun woningen niet in de renovatie zijn meegenomen;

-- De verpaupering van de woningen gaat onverminderd door;

-- De bewoners zouden graag willen zien, dat al het achterstalling onderhoud zo spoedig mogelijk ter hand wordt genomen.

Het rapport hebben wij verstuurd naar Van 't Hof Rijnland. Op woensdag 31 augustus hadden wij een overleg hierover in Zoetermeer. Op deze vergadering werd besloten dat Van 't Hof Rijnland zelf eens de Stevensbloem zou gaan bezoeken om met eigen ogen de situatie te bekijken. Deze schouw vond plaats op woensdag 14 september. De medewerkers van Van 't Hof Rijnland hebben veel foto's gemaakt en notities. Enkele noodzakelijke reparaties zouden zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Naar aanleiding hiervan namen wij het initiatief om ook de bewoners te betrekken bij het opknappen van de flats. Voorafgaand aan deze schouw zonden wij aan al onze leden een brief om een beeld te krijgen van de staat van de woningen, het onderhoud. Wij vroegen de bewoners in september om een fomulier in te vullen, waarin zij vermeldden, wat zij zagen als achterstallig onderhoud in hun woningen en in hun directieomgeving. 38 bewoners stuurden een ingevuld formulier aan ons terug. Deze formulieren hebben wij geïnventariseerd en geanomimiseerd aan de verhuurder voorgelegd. Voorafgaand aan de schouw van 14 september kregen wij de toezegging dat enkele belangrijke en veel genoemde gebreken zullen worden aangepakt. De rubberen matten in entreehallen zouden worden vervangen door een plavuizen vloer, de muren zouden worden geverfd en de plafonds worden hersteld. Alleen de muren zijn inmiddels geverfd, op de uitvoering van de rest wachten wij nog. Wel werden de entrees door een nieuwe belettering duidelijker herkenbaar.

In november was er echter nog steeds gebeurd. Vooral de onafgewerkte entreehallen vormden een bron van ergernis voor de bewoners. Een entreehal is eigenlijk het visitekaartje van de woningen. Wij stuurden aan alle bewoners een brief met een invulstrookje, waarop een bewoner zijn steun aan ons kon betuigen voor een fatsoenlijke opknapbeurt van de entrees. Liefst 45 bewoners stuurden hun strookje naar ons terug. Zelf dat aantal was voor de verhuurder geen reden om de entreehallen aan te pakken.

Geluidsoverlast van de supermarkten

Al snel na de feestelijke opening van het winkelcentrum ontvingen wij van verschillende bewoners klachten over geluidsoverlast, die door de supermarkten Albert Heijn en Dirk werden veroorzaakt. Vooral het geluid in de vroege ochtenduren en late avonduren en op zondag ergerden de bewoners die direct boven de supermarkten woonden. Het geluid werd geproduceerd door de trolleys die uit de vrachtwagens werden gerold of in de vrachtwagens werden geladen. Naar aanleiding van de klachten namen wij contact op met de filiaalmanagers van de supermarkten. Ook schreven wij verschillende mails aan de verhuurder met een klemmend verzoek om maatregelen te nemen tegen de overlast. De verhuurder liet ons weten, dat er overleg was op topniveau met de supermarkten. Men liet ons weten dat er metingen in en rond de woningen zullen worden verricht.

Met de managers overlegden wij in goede sfeer over maatregelen die zij in hun eigen filiaal zouden kunnen nemen om minder geluid te veroorzaken. Wij dachten daarbij aan geluiddempende vloerbedekking en matten rond de steunpilaren. Meer konden wij niet bereiken. De managers beloofden ons hun medewerkers te instrueren om zo veel mogelijk rekening te houden met de bewoners boven hun filiaal. Beide filiaalmanagers vonden het erg belangrijk om een goede relatie te hebben met de bewoners van de Stevensbloem. Wij moesten afwachten wat de verhuurder in zijn overleg met de top van de supermarkten konden bewerkstelligen.

Overige zaken:

-- Overlast jongeren

In april kregen wij van een bewoners te horen, dat een groep jongeren zich ophield in een ruimte bij de bergingen. Op dat moment waren er werkzaamheden aan een buitendeur van ons complex, waardoor de deur niet dicht kon. Onbevoegden konden daardoor ongehinderd en onopgemerkt de bergingen bereiken. Op ons verzoek is de ruimte afgesloten door Van 't Hof Rijnland.

-- Schoonmaak

Wij waren niet tevreden met de kwaliteit van de schoonmaak. In november werden de schoonmaakwerkzaamheden door een ander bedrijf overgenomen. De verhuurder zou de kwaliteit van de schoonmaak in de gaten houden. Ook eventuele kritiek van onze kant konden wij aan de verhuurder laten weten.

-- Veiligheid van de onmiddellijke omgeving van het winkelcentrum

Tijdens de schouw van 14 september hebben wij de verhuurder ook gewezen op enkele gevaarlijke punten rond het winkelcentrum, onder meer de kruising bij de Stevenshofdreef en het parkeerterrein.

Wij hebben de verhuurder ook gewezen op gevaarlijke verkeerssituaties die ontstaan bij de manoeuvres die de grote vrachtwagens van de supermarkten moeten uitvoeren.

5. Besluit

Het jaar 2016 was een druk jaar voor de Bewonersvereniging. Er is veel gebeurd en veel overlegd met de verhuurder. Een gevoel van teleurstelling kunnen wij niet onderdrukken, want er was, ondanks onze inzet, weinig resultaat.

Toch blijven wij strijdbaar en wij hopen in 2017 toch wat meer resultaten aan onze leden te kunnen presenteren.

Mei 2017