VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING 2016

23 mei 2016 

Verslag van de ledenjaarvergadering van de Bewonersvereniging Stevensbloem d.d. 23 mei 2016

Opening door Dick Wortel ( op dit moment voorzitter en secretaris ), voorstellen nieuwe leden: Levine Blonk- Wetting ( lid) , Liesbeth Wetting ( penningmeester). Er zijn op dit moment plm. 65 leden en het aantal groeit nog steeds. Dick doet een oproep voor een nieuwe voorzitter.

Aanwezig: een 13 tal leden

Woonbond: Saskia Lioen van de Woonbond ( een belangenorganisatie voor huurders) uitleg over het nieuwe huursysteem dat volgend jaar in gaat: het woningwaarderingsstelsel . Ook de WOZ waarde van de woning gaat een belangrijke rol spelen. De woonbond kan bemiddelen bij problemen. Er is nu een duidelijk verschil tussen de Sociale verhuurder en de Commerciële huurder. De woningbond is van mening dat hier tussen geen onderscheid mag zijn, net als het verschil bij de ongelijke behandeling tussen koop of huur.

Na opmerkingen van bewoners over het onderhoud van onze woningen, gaf Saskia Lioen ook aan dat een onderhoudsplan een duidelijk verschil maakt tussen deze twee verhuur organisaties. Ook het niet onderhoud plegen aan de binnenring van onze appartementen is voor de aanwezige bewoners een doorn in het oog. Saskia Lioen gaf de tip om ook met de winkeliersvereniging en eventueel ook de Gemeente een bondgenoot te sluiten om zo sterker te staan in een gesprek met de eigenaar.

De belastingdienst mocht de inkomensgegevens van de huurders niet doorgeven. Vanaf 2016 is het wel rechtmatig. De woningbond is aan het kijken of een collectieve claim over de afgelopen 3 jaar mogelijk is. Ook is het mogelijk voor huurders met een AOW uitkering om vanaf 2017 bezwaar te maken tegen de inkomens afhankelijke huurverhoging.

Bestuur: De voorzitter gaf uitleg over de positie van de Bewonersvereniging. Deze kijkt naar de belangen van de huurder en heeft adviesrecht bij bepaalde beslissingen. Het zou fijn zijn als het aantal bestuursleden zou uitbreiden. De heer Jaap van der Waals geeft te kennen, dat hij graag deel wil gaan uitmaken van het bestuur. Bij acclamatie wordt hij door de aanwezigen benoemd.

Bij het geven van goede argumenten is er volgens de voorzitter wel gehoor bij de verhuurder. Hij geeft ook aan dat het ook zinvol zou zijn om het gepleegde onderhoud aan een appartement te melden bij de Bewonersvereniging ,om zo inzicht te krijgen welke problemen er spelen. Er wordt afgesproken dat voordat het bestuur een gesprek aangaat met de verhuurder, er een inventarislijst gemaakt wordt met de mankementen van de appartementen. Ook is het wenselijk dat er een overzicht moet komen van wat de verhuurder wel en niet moet betalen. Dhr. Knol zal proberen om meer bewoners vragen om alsnog lid te worden. Bij de afrekening over het afgelopen jaar, zullen de (ex)huurders een bedrag van 113,78 euro terug krijgen. De kosten van een deurdranger mag de verhuurder niet opvoeren op de afrekening.

Financiën: Afgesproken wordt dat er geen kascontrole meer zal worden uitgevoerd vanwege de minimale inkomsten en uitgaven

Rondvraag: N.a.v. opmerkingen van bewoners: Iedereen is van mening dat de verbouwing een verrijking is. Wij gaan niet over de leefomgeving. Op 28 juni is de officiële opening van de verbouwing . Het hek bij de toevoer van AH is te ver doorgetrokken. Zorgen de vrachtwagen die de Dirk bevoorraden voor een onveilige situatie? Ook is men van mening dat er bij de entree iets moet gebeuren: verfwerk, reparaties, schoonmaken, entree opleuken, galerij afspuiten, bij balkons met verhoogde vlonders zorgen dat de afvoer van het regenwater vrij blijft want dit zorgt voor lekkage bij de beneden buren, waterafvoer van het loopgedeelte op de 1ste verdieping moet regelmatig gecontroleerd worden. Er zijn foto's die ons standpunt van achterstand in onderhoud kunnen bekrachtigen.

22.15 uur einde vergadering, borrel was niet mogelijk.