STATUTEN

Statuten van de Bewonersvereniging Stevensbloem

Akte d.d. 8 juli 2004

Naam

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Bewonersvereniging Stevensbloem.

Zetel

  1. Artikel 2

De vereniging heeft haar zetel in Leiden.

Duur

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 4

De vereniging heeft ten doel:

1. Het behartigen van de belangen van de leden, welke belangenbehartiging betrekking heeft op zowel de woningen in het complex Stevensbloem te Leiden als de woonomgeving (een en ander in overleg met de verhuurder en/of diens beheerder);

2. Het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de leden;

3. Het in gezamenlijk overleg met de leden bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn en in de directe woonomgeving;

4. Het voeren van juridische procedures voor leden.

Middelen

Artikel 5

Zij tracht dit doel te bereiken door:

1. Het vertegenwoordigen van haar leden in overlegsituaties met de verhuurder en andere eventuele ad-hocgesprekspartners op elk niveau;

2. Het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die het doel tracht te verwezenlijken in materiële en immateriële zin;

3. Het nastreven van volledige inspraak van de huurders bij het woningbeleid, renovatie en alle woonvoorzieningen, alsmede openbare voorzieningen in de buurt;

4. Het verrichten en/of doen verrichten van onderzoeken terzake van het wonen en de woonomgeving in de betrokken buurt.

Geldmiddelen

Artikel 6

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

1. De contributie van de leden;

2. Subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;

3. Eventuele andere baten.

Verenigingsjaar

Artikel 7

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Leden

Artikel 8

Alleen de huurders van het complex "Stevensbloem 49 t/m 149 (met uitzondering van nummer 87) en 201 tot en met 299" te Leiden kunnen lid van de vereniging worden. Per woning kan slechts één huurder lid zijn.

Aanmelding lidmaatschap

Artikel 9

1. Wie lid van de vereniging wil worden, moet zich daarvoor schriftelijk opgeven bij het bestuur van de vereniging.

2. Over het toelaten van een lid beslist het bestuur.

Verplichtingen van de leden

Artikel 10

1. De leden moeten elk jaar een door de algemene vergadering vastgestelde contributie betalen.

2. De contributie is verschuldigd bij de aanvang van het verenigingsjaar; bij het eindigen van het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar vindt er geen restitutie van de contributie betalen.

Einde lidmaatschap

Artikel 11

Het lidmaatschap eindigt:

1. Door schriftelijke opzegging door het lid;

2. Door opzegging door het bestuur namens de vereniging;

3. Door overlijden van het lid.

Opzegging lidmaatschap door een lid

Artikel 12

1. Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

2. Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Opzegging lidmaatschap door de vereniging

Artikel 13

1. Het bestuur kan het lidmaatschap van een lid opzeggen als het lid zijn contributie niet betaalt, eventuele andere verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt of als om welke reden dan ook redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat zij het lidmaatschap laat voortduren.

2. De opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging gebeurt door het bestuur; het bestuur moet dat schriftelijk doen en het lid daarbij de reden voor de opzegging meedelen.

3. Het lid kan binnen vier weken tegen het bestuurbesluit waar bij hem zijn lidmaatschap is opgezegd, bij het bestuur in beroep gaan.

Het bestuur

Artikel 14

1. De vereniging heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven meerderjarige personen, maar ook als het aantal bestuursleden minder dan drie bedraagt, blijft het bestuur bevoegd; het bestuur moet dan wel binnen twee maanden nadat het aantal bestuursleden beneden het aantal van drie is gedaald een algemene vergadering bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

2. De algemene vergadering kiest de bestuursleden uit de leden van de vereniging.

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan; de algemene vergadering kiest de voorzitter kiest de voorzitter in functie; de verschillende bestuursfuncties zijn in één persoon verenigbaar.

4. Het bestuur of ten minste vijf andere leden van de vereniging samen kunnen een kandidaat voor het bestuurslidmaatschap stellen; kandidaten moeten zich schriftelijk berei verklaren.

5. Kandidaatstellingen door anderen dan bestuursleden moeten, met de bereidverklaring van die kandidaten, ten minste een week voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris van het bestuur ingediend worden.

Schorsing en ontslag van bestuursleden

Artikel 15

1. De algemene vergadering kan bestuursleden altijd schorsen of ontslaan.

2. Als de schorsing van een bestuurslid niet binnen drie maanden door ontslag gevolgd wordt, eindigt di schorsing.

Duur en einde bestuurslidmaatschap

Artikel 16

1. De algemene vergadering benoemt de leden van het bestuur voor een periode van drie jaar; de leden van het bestuur zijn terstond herkiesbaar, maar maximaal twee keer herbenoembaar.

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- door ontslag door de algemene vergadering;

- door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;

- door ontslagneming door het bestuurslid zelf; als het bestuurlid ontslag neemt, moet hij een opzegtermijn van ten minste acht en twintig dagen in acht nemen.

Vergadering en besluitvorming bestuur

Artikel 17

1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dat willen, maar ten minste eenmaal per twee maanden.

2. De oproeptermijn voor een bestuursvergadering is ten minst zeven dagen.

3. Het bestuur kan alleen maar besluiten nemen als ten minste twee/derde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig is.

4. Als een bestuursvergadering niet met inachtneming van de in artikel 17.2 bepaalde termijn bijeen is geroepen, kan het bestuur alleen rechtsgeldige besluiten nemen wanneer het voltallig bijeen is.

5. Het bestuur neemt zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen.

6. Als de stemmen staken, heropent de voorzitter de discussie; als de stemmen daarna weer staken, beslist de voorzitter.

7. Het bestuur stelt zo nodig reglementen vast voor zijn eigen werkzaamheden.

Beperking bestuursbevoegdheden

Artikel 18

1. Het bestuur is niet bevoegd zonder besluit van de algemene vergadering transacties aan te gaan die de vereniging binden en een groter financieel belang dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) hebben.

2. Zonder goedkeuring van de algemene vergadering mag het bestuur geen overeenkomsten aangaan tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, of overeenkomsten sluiten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt.

3. De vereniging zelf noch de derde kan zich op het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in de beide bepalingen van dit artikel beroepen.

Vertegenwoordiging

Artikel 19

De vereniging kan, behalve door het voltallige bestuur, ook worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris samen en door de voorzitter en de penningmeester samen, of door een door het bestuur aan te wijzen lid casu quo leden.

Dagelijks bestuur

Artikel 20

1. De vereniging heeft en dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als een of meer leden van het dagelijks bestuur dit nodig acht.

Taken van het dagelijks bestuur

Artikel 21

1. De taak van de voorzitter is:

- toezicht houden op het handhaven van statuten en reglementen en op het uitvoeren van de besluiten van de vereniging;

- het leiden van de vergaderingen van bestuur en leden.

2. De taak vn de secretaris is:

- het beheren vn het archief van de vereniging;

- het houden van de notulen van de vergadering;

- het verzorgen van de correspondentie van de vergadering;

- het jaarlijks opstellen van het verslag van de gang van zaken binnen de vereniging.

3. De taak van de penningmeester is:

- het dagelijks beheer van de geldmiddelen en het bijhouden van de financiële administratie van de vereniging;

- het innen van vorderingen en het betalen van de schulden van de vereniging;

- het opstellen van het financiële verslag elk jaar;

- het opstellen van een begroting elk jaar.

4. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de algemene vergadering zich altijd op de hoogte kan stellen van de financiële toestand van de vereniging en van haar rechten en verplichtingen.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 22

1. Het bestuur roept de leden voor een algemene vergadering bij een zo vaak het dat nodig vindt, maar tenminste eenmaal per jaar, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

2. De oproeping voor elke vergadering moet ten minste vier weken voor de vergadering gebeuren door de leden de agenda ter hand te stellen of toe te sturen naar hun adressen.

3. Ieder lid heeft het recht om op een vergadering agendapunten aan de orde te stellen; maar dat kan alleen gebeuren als het lid die onderwerpen ten minste tien dagen voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris van het bestuur opgegeven heeft.

4. Voorzitter en secretaris van het bestuur treden als de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering op. Als de voorzitter of secretaris afwezig is, treedt een van de andere bestuursleden als voorzitter of secretaris op; kan ook op deze wijze geen voorzitter of secretaris worden gevonden, dan voorziet de algemene vergadering hierin zelf.

5. Als een tiende gedeelte van het aantal leden daarom vraagt, moet het bestuur een algemene vergadering bijeenroepen; die leden moeten dat wel schriftelijk doen en daarbij de reden voor zo'n vergadering opgeven. Het bestuur moet zo'n vergadering dan binnen zes weken na dat verzoek bijeenroepen;

Als het bestuur niet binnen die termijn aan dat verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de in dit artikel bedoelde wijze of door een advertentie in ten minste één veel gelezen regionaal dagblad. Zo nodig voorziet de vergadering dan zelf in haar leiding en in het notuleren van het verloop van die vergadering.

6. Alleen leden hebben toegang tot de vergadering, tenzij de algemene vergadering of het bestuur besluit bepaalde andere personen die geen lid zijn voor de vergadering uit te nodigen.

Stemming en quorum tijdens algemene vergadering

Artikel 23

1. Alleen leden hebben stemrecht.

2. De algemene vergadering neemt, als deze statuten niet anders bepalen, haar besluiten met gewone meerderheid van stemmen.

3. De ledenvergadering kan alleen maar besluiten nemen als ten minste een tiende gedeelte van het aantal leden aanwezig is.

4. Is op een algemene vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig, dan kan ten minste veertien maar ten hoogste acht en twintig dagen daarna een nieuwe algemene vergadering bijeen geroepen worden, in welke vergadering ongeacht het aantal dan aanwezige leden over dezelfde onderwerpen als van de vorige vergadering besluiten kunnen worden genomen met een gewone meederheid.

5. Stemmingen over personen moeten schriftelijk plaatsvinden, maar als niemand van de leden zich daartegen verzet, mag de vergadering haar besluit bij acclamatie nemen.

6. Bij het staken van stemmen over personen anders dan bij verkiezingen, volgt een herstemming; als de stemmen dan weer staken, is het voorstel verworpen.

7. Stemmingen over zaken gebeuren mondeling, tenzij het bestuur of de vergadering tot schriftelijke stemming besluit.

8. Bij het staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

9. Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen voor de besluitvorming niet mee.

10. Alle schriftelijke stemmingen moeten gebeuren met ongetekende, gesloten briefjes.

De jaarstukken

Artikel 24

1. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een balans en een overzicht van ontvangsten en uitgaven van de vereniging op te maken.

2. Ieder jaar houdt de vereniging een jaarvergadering.

3. Tijdens de jaarvergadering komen in ieder geval aan de orde:

- de jaarstukken;

- het verslag van de kascommissie en de benoeming van een nieuwe kascommissie;

- de voorziening in eventuele vacatures;

- de vaststelling van de contributie.

4. De jaarstukken bevatten in ieder geval: het jaarverslag van het bestuur, een balans, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven en een toelichting op die stukken.

5. Het bestuur legt in die vergadering rekening en verantwoording af over het financiële beheer; als de algemene vergadering de jaarstukken heeft vastgesteld, is het bestuur gedechargeerd.

De begroting

Artikel 25

1. Aan het eind van elk jaar stelt het bestuur een begroting op voor het volgende kalenderjaar en stuurt die naar de leden; de begroting moet voorzien zijn van een toelichting.

2. De algemene vergadering moet op haar jaarvergadering de door het bestuur voor dat jaar opgestelde begroting goedkeuren.

Commissies en werkgroepen

Artikel 26

1. Het bestuur is bevoegd commissies of werkgroepen in te stellen.

2. De algemene vergadering benoemt elk jaar een kascommissie van twee leden, die geen bestuursleden zijn en niet in een familierelatie met een betuurslid staan, om de rekening en verntwoording van het bestuur te onderzoeken; deze kascommissie brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 27

1. De algemene vergadering kan besluiten deze statuten te wijzigen of de vereniging te ontbinden; zo'n besluit kan zij alleen maar nemen in een daartoe bijgeroepen algemene vergadering, waarin ten minste tweederde gedeelte van het aantal leden aanwezig is.

2. Zo'n vergadering moet het bestuur ten minste een en twintig dagen van tevoren bijeenroepen, met de mededeling dat in die vergadering wijzigingen in de statuten of ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.

3. Het bestuur moet de tekst van de voorgestelde statutenwijziging ten minste zeven dagen voor de vergadering aan de leden toe sturen of vanaf dat tijdstip op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, een en ander tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Vereffening van het vermogen van de vereniging

Artikel 28

1. Na het besluit tot ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging.

2. De vereffening moet geschieden met inachtneming van de daaraan in de wet gestelde eisen.

3. Aan een eventueel batig saldo bij de vereffening moet de algemene vergadering een bestemming geven, die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging.

4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere bescheiden van de ontbonden vereniging ten minste tien jaar worden bewaard door diegene, die daarvoor door de algemene vergadering is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen bij het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel.