WELKOM

Hartelijk welkom bij de website van de Bewonersvereniging Stevensbloem. De bewonersvereniging is opgericht voor de huurders van de appartementen boven de winkels van het winkelcentrum Stevensbloem in de Leidse wijk Stevenshof in Leiden. 

Sinds de invoering van de nieuwe huurwet in oktober 2015 is de positie van de bewonersvereniging veel sterker geworden. De Wet spreekt van Huurdersverenigingen of huurderscommissies. Wij hebben op veel punten adviesrecht gekregen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de vaststelling van de servicekosten en het huurbeleid van de verhuurder. Belangrijke zaken, dus.

Het is onze taak om voor uw huurdersbelangen op te komen. U kunt altijd bij ons terecht wanneer u vragen heeft over uw huur. Of wanneer u een geschil heeft met de verhuurder, wanneer u klachten heeft over het onderhoud van uw woning. Wij kunnen u helpen met het oplossen daarvan.

Ook hebben wij minstens eenmaal per jaar een overleg met de verhuurder in Zoetermeer. In dat overleg stellen wij alles aan de orde wat u aan ons heeft laten weten. Zaken als gebrekkig onderhoud, lekkages, veiligheid en nog heel veel andere punten. Met de verhuurder proberen wij dan afspraken te maken om problemen op te lossen.

Een keer per jaar organiseren wij een ledenvergadering.  

Het lidmaatschap van de bewonersvereniging kost zes euro per jaar. Elke huurder kan lid worden. Met zijn lidmaatschap versterkt hij de positie van de vereniging in het overleg met de verhuurder. 

Privacyverklaring

Disclaimer
Disclaimer

DISCLAIMER

Ook de Bewonersvereniging Stevensbloem (BVS) moet zich houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

1. Ledenadministratie.

a. Wij hebben een ledenlijst. De namen die daarop staan, zullen nooit door ons aan derden worden verstrekt, voor welk doel dan ook. De lijst staat alleen op de computer van de voorzitter van de Vereniging in een door firewall en wachtwoorden afgeschermde omgeving. De ledenlijst is niet toegankelijk voor derden.

b. Op deze ledenlijst staan alleen de namen van onze leden met hun huisadres en postcode.

c. Op de ledenlijst staan geen telefoonnummers en e-mailadressen vermeld. In haar communicatie met haar leden doet de Vereniging haar mededelingen, circulaires, convocaten e.d. uitsluitend op papier, die via de postbussen in de entreehallen naar de leden worden verzonden.

d. Er wordt geen gebruik gemaakt van e-mailadressen, ook al zouden die bij ons bekend zijn. Indien wij gebruikmaken van e-mailadressen van onze leden, vragen wij altijd toestemming van het desbetreffende lid voor het gebruik van zijn e-mailadres.

e. De ledenlijst wordt door de BVS uitsluitend gebruikt voor:

-- Contributiebetalingen;

-- Uitnodigingen voor activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen, die alleen toegankelijk zijn voor leden.

2. Website.

a. Onze website www.bewonersvereniging-stevensbloem.webnode.nl is beveiligd.

b. Op geen enkele pagina van onze website vermelden wij namen en adressen van onze leden, of informatie die tot een persoon kan worden herleid.

CONTACTFORMULIER

Met het onderstaande formulier kunt u met ons contact opnemen. Vul uw naam en uw e-mailadres in en verstuur uw bericht