JAARVERSLAG OVER 2017

BEWONERSVERENIGING STEVENSBLOEM

Jaarverslag over 2017

1. Bestuur

Op 1 januari 2017 bestond het bestuur uit Dick Wortel, voorzitter en secretaris, Liesbeth Wetting, penningmeester, Jaap van der Waals en Levien Wetting, leden. De samenstelling van het bestuur bleef in 2017 ongewijzigd.

Regelmatig kwam het bestuur in vergadering bijeen. Heel veel handelden wij door middel van e-mails of korte overlegbijeenkomstjes af.

De heer Piet de Boer heeft te kennen gegeven om te stoppen als vervanger van de kapotte voordeurlampjes bij de huurders. Wij danken de heer De Boer voor zijn inzet. In januari 2018 gaf de heer Henk van Polanen aan om de klus van de de heer De Boer over te nemen. Wij zijn de heer Van Polanen hiervoor zeer dankbaar.

De Nieuwjaarsreceptie vond plaats op vrijdag 27 januari 2017, zoals gewoonlijk in het Huis van de Buurt aan de Trix Terwindtstraat.

Op dinsdag 23 mei 2017 hielden wij onze jaarlijkse ledenvergadering, ook weer in het Huis van de Buurt. Op belangstelling van de zijde van de huurders was helaas minimaal. Slechts 10 leden kwamen opdagen.

Wij hadden tweemaal een overleg met de verhuurder: op woensdag 1 maart en op 25 oktober 2017. Zie verder onder punt 4.

Op 29 maart liepen wij samen met de gemeente een rondje rond het winkelcentrum om verschillende situaties in ogenschouw te nemen. Op 11 oktober namen wij op uitnodiging van de winkeliersvereniging deel aan een schouw rond het winkelcentrum met enkele ambtenaren van de gemeente.

Wij hebben sinds kort een eigen website, adres: www.bewonersvereniging-stevensbloem.webnode.nl. Wij hopen hiermee een nieuwe mogelijkheid te hebben om contacten te hebben met de huurders, zowel van onze kant, als die van de huurders. Wij beschikken ook over de vier vitrines in de entreehallen.

2. Ledenaantal

Op 1 januari 2017 telden wij 76 leden. Na het ophalen van de contributie in februari 2017 hadden wij 65 leden, dus 11 leden minder.

3. Financieel verslag

De Bewonersvereniging kent twee inkomstenbronnen. De eerste is een subsidie van de verhuurder van euro 582,-. Hiervan worden de kosten betaald die de Bewonersvereniging moet maken om het werk mogelijk te maken dat de Bewonersvereniging volgens haar statuten en de Huurwet moet uitvoeren. Hieronder vallen o.m. de contributie aan de Woonbond. De Bewonersvereniging is lid van de Woonbond waarop zij dikwijls een beroep doet voor juridisch advies. Ook organiseert de Woonbond scholingsavonden, waar de huurwet, de Overlegwet en andere informatie wordt besproken. Daarnaast betaalt de Bewonersvereniging de jaarlijkse ledenvergadering die door de Wet en de statuten worden voorgeschreven. Met de bankkosten die de ING in rekening brengt voor de zakelijke bankrekening van de BV en reis- en bestuurskosten is de subsidie volledig besteed. Er is zelfs een klein tekort.

De tweede inkomstenbron van de Bewonersvereniging zijn de contributies van onze leden. Deze bedragen euro 6,- per kalenderjaar. Hiervan betalen wij onder meer de Nieuwjaarsreceptie en andere bewonersbijeenkomsten. Ook betalen hiervan kopieerkosten en andere kantoorkosten. Ook betalen mee aan het onderhoud van de plantenbakken.

Voor het Financieel Verslag 1 januari 2017 - 31 december 2017, zie de bijlage.

4. Overleg met de verhuurder

Ook 2017 kenmerkte zich door een intensieve uitwisseling van e-mails tussen verhuurder Van 't Hof Rijnland en Bewonersvereniging.

In 2017 vonden er twee overlegvergaderingen met de verhuurder plaats. De eerste op woensdag 1 maart en de tweede op woensdag 25 oktober.

Tijdens de vergadering van 1 maart kwamen onder meer de volgende punten aan de orde.

-- Na een reparatieverzoek om een kapotte sluiting van een raam te repareren, werd aan een huurder meegedeeld dat de reparatie niet kon worden uitgevoerd, omdat de benodigde onderdelen niet meer te krijgen zijn. VHR zocht nog naar een leverancier.

-- Wij vroegen aan de verhuurder of het mogelijk is om een huurder vooraf te laten weten of de reparatie voor rekening van de huurder of voor die van de verhuurder is. De verhuurder antwoordde ons daarop dat dat niet mogelijk is.

-- Wij vroegen de verhuurder of er nog plannen zijn voor groot of systematisch onderhoud. De verhuurder antwoordde ons daarop, dat er geen groot onderhoud is gepland. De eigenaar (Urban Interest) bepaalt of er onderhoud moet worden uitgevoerd en stelt daarvoor een budget beschikbaar. Van 't Hof Rijnland heeft geen eigen budget.

-- Huurders die boven of vlakbij een supermarkt wonen, hebben geklaagd over de geluidsoverlast, die veroorzaakt werd door de winkelwagentjes over een plavuizen vloer. Ook de trolleys die worden gebruikt bij het uit- en inladen van de vrachtauto's veroorzaken veel geluidsoverlast. Naar aanleiding van de klachten ging de bewonersvereniging overleggen met de filiaalhouders van de supermarkten Albert Heijn en Dirk. Die gesprekken verliepen in een vriendelijke sfeer. Beide filiaalhouders zegden ons toe om zoveel mogelijke en waar mogelijk rekening te houden met de huurders boven hun winkels.

De klachten over de geluidsoverlast waren bekend aan de verhuurder. De verhuurder deelde mee, dat hij in een "offertetraject" zat voor het maken van een geluidsmeting bij de bewoners thuis.

Een tweede overleg met de verhuurder vond plaats op 25 oktober 2017 in Zoetermeer.

-- De verhuurder liet ons weten, dat er toch een leverancier was gevonden voor hang- en sluitwerk van de ramen. Er werd nog gewacht op een offerte.

-- Met betrekking tot de geluidsoverlast vertelde de verhuurder ons, dat de metingen waren verricht. Er was inderdaad sprake van geluidsoverlast. Er werd nog verder onderzoek gedaan.

-- Wij vroegen ook waarom de servicekosten over 2016 nog niet waren verrekend. De verhuurder zegde toe de afwikkeling te versnellen. [Twee dagen later kwam het voorstel van de afrekening bij ons binnen voor advies].

-- De bewoners verzorgen zelf de plantenbakken op het plein van de eerste verdieping. Om het makkelijker te maken vroegen wij om een wateraftappunt. De verhuurder zou dat onderzoeken, onder meer om om de kosten te kunnen begroten. Een paar weken later hoorden wij, dat de verhuurder geen toestemming van de eigenaar kreeg om een tappunt aan te leggen.

-- Wij hadden vastgesteld, dat de galerijen gedeeltelijk waren schoon gespoten met een hogedrukspuit. Verhuurder deelde ons mee, dat er proef was gedaan om te de resultaten te kunnen beoordelen. Als de proef slaagt, zal ook e rest van de galerijen worden schoon gemaakt met een hogedrukspuit.

Servicekosten

Over het zeer moeizame verloop van de uitbetaling van de servicekosten over 2016 kunt u lezen in het verslag daarover op onze website.

Hoewel de afrekening al in het begin van november door ons was goedgekeurd, duurde het tot eind februari 2018 dat het door de huurders teveel betaalde werd bijgeschreven op de bankrekeningen.

Onderhoudskwesties

Sommige huurders hadden last van stankoverlast, die werd veroorzaakt door de Kebabzaak. Omdat er klachten waren, zal de verhuurder eens gaan kijken. Op zich is het ventilatiesysteem toegestaan, mits het juist is geïnstalleerd en afgesteld.

Overlegwet

Wij hebben aan Van 't Hof Rijnland gevraagd om een overleg te regelen tussen Urban Interest als eigenaar van het Stevensbloemcomplex en ons, de bewonersvereniging. De Overlegwet 2017 schrijft immers voor, dat minstens eenmaal per jaar een overleg moet plaatsvinden tussen de verhuurder en de bewonersvereniging. De verhuurder heeft, als beheerder, geen eigen budget en moet voor al het onderhoud eerst toestemming vragen aan de eigenaar. Omdat de eigenaar beslist over belangrijke zaken als financiering van onderhoudsplannen en van huurbeleid, waaronder huurverhogingen, is het ook voor ons van belang om eenmaal per jaar ook met Urban Interest te spreken.

Van 't Hof Rijnland is van mening dat hij onze overlegpartner is in de zin van de Overlegwet en is dus geen voorstander van een overleg tussen Urban Interest en ons.

De verslagen van de Overlegbijeenkomsten met de verhuurder staan ook op onze website.

5. Schouw

Tweemaal hebben wij een schouw uitgevoerd. Met enkele ambtenaren van de gemeente Leiden hebben wij op 29 maart 2017 een wandeling gemaakt rond het complex van de Stevensbloem.

Op 9 november hebben wij nog een keer een wandeling gemaakt rond het Stevensbloemcomplex, dit keer samen met de winkeliersvereniging. Ook toen waren er twee ambtenaren van de gemeente aanwezig.

Hoewel er tijdens de schouwen veel is gefotografeerd en genoteerd, is er nog weinig terechtgekomen van maatregelen die het verkeer rond het winkelcentrum veiliger maken. Er is een boompje rechtgezet, er is een bankje verwijderd aan de parkzijde van het winkelcentrum en er zijn enkele belijningen aangebracht.

Een uitgebreid verslag van beide schouwen staat op onze website.

6. Besluit

Wij hebben veel gedaan in 2017. Moeilijk is wel, dat wij ondanks de energieke inzet van alle bestuursleden niet echt tevreden zijn over de resultaten van ons werk. De relatie tussen Van 't Hof Rijnland en ons is stroef en af en toe wat moeizaam. Toezeggingen worden langzaam waargemaakt, werkzaamheden die de verhuurder ons belooft uit te voeren laten lang op zich wachten. Wij hopen dat in 2018 de atmosfeer in het overleg met de verhuurders zal gaan opklaren. Wij willen tenslotte toch zaken doen met de verhuurder.

Wij laten ons echter niet ontmoedigen en gaan ook weer in 2018 enthousiast voor onze leden aan de slag.

Mei 2018