VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING 2017

BEWONERSVERENING STEVENSBLOEM

Verslag leden vergadering Bewonersvereniging Stevensbloem van 23 mei 2017, in het Buurthuis Stevenshof

Voorzitter: Dick Wortel, notulen: Liesbeth Wetting

1. Opening

De voorzitter Dick Wortel heet de aanwezigen welkom. Vorig jaar waren er 13 leden aanwezig nu 10 leden. Vorig jaar hadden we een spreker: Saskia Lioen van de Woonbond. De uitgenodigde spreker voor deze avond had helaas andere verplichtingen. Dit jaar vinden er geen wijzigingen plaats in de huurverhoging vergeleken met vorig jaar.

Vanwege het in werking treden van de Overlegwet per 1 juli 2015, heeft een Bewonersvereniging iets meer rechten gekregen, o.a. informatierecht (bijvoorbeeld t.a.v. het onderhoud). Met name adviesrecht voor de huurdersvereniging gaat over kleinere complexen en is dus geen instemmingsrecht. Dus van belang is de overeenstemming onderling. De verhuurder moet gehoor geven, heeft de verplichting subsidie te verstrekken om bepaalde financiƫle zaken mogelijk te maken (bijv. onkosten ledenvergadering, lidmaatschap Woonbond e.d.).

2. Bestuursleden

Voorstellen van de bestuursleden; Dick Wortel (voorzitter en secretaris), Jaap van de Waals en Levine Blonk (leden), Liesbeth Wetting ( penningmeester).

3. Verslag ledenvergadering 2016

Verslag vorig jaar ongewijzigd goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2016 , wat heeft de BV gedaan

Er wordt uitleg gegeven over de bijeenkomsten met Van 't Hof Rijnland. Bijvoorbeeld: rekeningen van servicekosten moeten binnen een half jaar worden voorgelegd aan de BV. Wij hebben contact met de Gemeente over de verkeerssituatie rondom de Stevensbloem.

Bepaalde rekeningen horen er niet op te staan. De woonbond kan ons hier in adviseren. Ook krijgen bewoners na een reparatie rekeningen die niet naar behoren zijn.

De entrees zijn weliswaar minimaal, maar zijn wel opgeknapt.

Een BV heeft zeker zin omdat de Overlegwet overleg verplicht stelt met de eigenaar. De BV kan agendapunten voor een overleg aandragen.

We zijn als BV druk doende met het geluidsoverlast van de beide supermarkten. Er vindt regelmatig overleg plaats. Inmiddels zijn daardoor de directies van de beide supermarkten in overleg met U I.

Een energielabel heeft ook invloed op de huurverhoging . Nu is het energielabel C. Via de WOZ waarden kun je binnen 6 weken bezwaar aantekenen.

5. Financiƫn

Begroting is aanwezig en wordt door de penningmeester toegelicht.

6. Punten voor het overleg

-- Volgend jaar zullen we een standaard bezwaarschrift aan de bewoners verstrekken dat zij in kunnen gebruiken om in te dienen. Op het aanslagbiljet, dat iedereen heeft ontvangen in februari, staat aangegeven op welke manier er tegen de WOZ-waarde bezwaar kan worden gemaakt.

-- Het punt lekkage komt veel terug bij bewoners, maar er is nog niet veel aan gedaan.

-- Er is een verschil tussen een Woningbouwvereniging en een Investeerder.

-- Schoonmaakklachten graag doorgeven.

7. Rondvraag

Er is een verzoek om de bewoners een brief te sturen met daarin het verzoek de galerijen/ ramen bij de woning schoon te houden, plantenbakken te onderhouden en rekening te houden met de medebewoners.

Geparkeerde brommers en fietsen voor de entrees zijn een doorn in het oog, m.n. bij de fietsenwinkel.

Reparatieverzoeken ook graag melden bij de BV zodat wij deze kunnen toetsen aan het Besluit Kleine Herstellingen.

Punt van aandacht is de ventilatie van de Shoarmazaak en geen vogels voeren op de balkons.

Sluiting: met een borreltje